Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим

 1. Монгол орны байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлогт тохируулж, шинжлэх ухааны судалгаанд үндэслэсэн орон зайн оновчтой төлөвлөлт бүхий ойжуулалтыг хийх;

  Ойн экосистемийн үйлчилгээг тэтгэж, биологийн олон янз байдлыг хадгалах, хамгаалан, ойн санг нэмэгдүүлж, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангах;

  Монгол орны нөхцөлд тохирсон үр, тарьц, суулгацын нөөц, хангамжийг нэмэгдүүлж, ойн болон бусад ашигт байгалийн ба таримал ургамлын генетик нөөцийг хадгалан хамгаалах;

  Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг оновчтой хэрэгжүүлэн, салбар дундын үйл ажиллагааны уялдааг бэхжүүлж, олон талын оролцоог хангах;

  Байгальд ээлтэй дэвшилтэт техник, технологи ашиглаж, инновацыг нэвтрүүлэн тарьсан модыг зах зээлийн эргэлтэд оруулж, ойн экологийн болон эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх;

  Мод тарих, арчлах, ургуулах чиглэлээр мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын тусгайлсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэн мэргэшсэн ажилтан, сургагч багш бэлтгэж, орон даяар сургалт зохион байгуулан, ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлт, агро - ойжуулалтын ногоон ажлын байрыг нэмэгдүүлэх; 

  “Хүнсний хангамж аюулгүй байдал” үндэсний хөдөлгөөний зорилго, зорилтыг хангахад чиглэсэн хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудалтай зохистой уялдуулах;

  Санхүүжилтийн ил тод нээлттэй байдлыг ханган, олон талт эх үүсвэрийг бүрдүүлж, хариуцлагатай, хяналттай, үр дүнтэй зарцуулах;

  Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх.