Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн

Дэвшилтэт технологид суурилсан нэгдсэн платформын туршилтын хувилбар

  • 10,2 сая

    Тарьсан модны тоо 2022.10 сар

  • 2,200

    Төсөл хөтөлбөрийн тоо

  • 1,200

    Оролцогч аж ахуйн нэгжийн тоо

Бидний зорилго

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн нь 2030 он гэхэд тэрбумаар тоологдох мод тарьж, арчлан хамгаалж, ургуулснаар ойн санг 9.0%-д хүргэж, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулан, хүлэмжийн хийн шингээлт, усны нөөцийг нэмэгдүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, ногоон хөгжлийн сэргэлтийг эрчимжүүлнэ.