Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
71 2,452,900 Дорноговь Мандах Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу
72 2,452,900 Дорноговь Мандах Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу
73 2,452,900 Дорноговь Мандах Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу
74 2,300,654 Дорноговь Мандах Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу
75 1,614,633 Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу
76 90,000 Өмнөговь Манлай Төмөр зам Тавантолгой төмөр замын трасс дагуу
77 500,000 Өмнөговь Манлай Төмөр зам Тавантолгой төмөр замын трасс дагуу
78 1,500,000 Өмнөговь Манлай Төмөр зам Тавантолгой төмөр замын трасс дагуу
79 1,000,000 Өмнөговь Манлай Төмөр зам Тавантолгой төмөр замын трасс дагуу
80 1,000,000 Өмнөговь Манлай Төмөр зам Тавантолгой төмөр замын трасс дагуу
Нийт: 10/616