Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 400
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний нэрэмжит ой, төгөл 6,674
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 5,060
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний нэрэмжит ой, төгөл 180
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 1,217
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 30
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 3,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Доройтсон ой ойжуулалт 705
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Ойн зурвас Дархан-Сэлэнгийн авто зам дагуу ойн зурвас байгуулах 2,037
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 32
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565