Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
51 205,000 Орхон Баян-Өндөр Доройтсон ой Баян-Өндөр
52 80,000 Орхон Баян-Өндөр Авто зам Авто зам дагуух ойн зурвас-1
53 242,000 Орхон Жаргалант Авто зам А1001 авто зам дагуух ойн зурвас
54 12,000 Орхон Жаргалант Тариалангийн талбай Жаргалант суманд газар тариалангийн хөрс хамгаалах ойн зурвас
55 3,000,000 Орхон Баян-Өндөр Голын татмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх Эрдэнэт голын дагуу ойн зурвас байгуулах
56 500,000 Орхон Баян-Өндөр Ойн зурвас Цагаан тоос сааруулах ойн зурвас
57 1,500 Орхон Баян-Өндөр Доройтсон ой Уурхайн дүйцүүлэн хамгаалал
58 2,500 Орхон Баян-Өндөр Нийтийн хэрэгцээний Тарлан толгойн ойн төгөл
59 1,800 Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу
60 10,000 Өмнөговь Манлай Төмөр зам Тавантолгой төмөр замын трасс дагуу
Нийт: 10/618