Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Дархан-Уул Хонгор Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 2,975
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Ойн зурвас Навчит мод ойн зурвас байгуулах 800
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Доройтсон ой ойжуулалт 27,500
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Нийтийн хэрэгцээний Төрийн албан хаагчдын төгөл 8,523
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 5,554
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Нийтийн хэрэгцээний төв суурин газар тарьсан мод 7,800
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Ойн зурвас Хамгаалалтын зурвас 1,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Доройтсон ой шилмүүст модны ойжуулалт 24,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Орхон Ойн зурвас Хамгаалалтын зурвас 2,708
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Шарын Гол Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 898
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565