Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
41 26,200 Баянхонгор Баян-Овоо Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Ногоон сум
42 10,000 Баянхонгор Баянцагаан Жимсний аж ахуй байгуулах ногоон Баянцагаан
43 9,000 Баянхонгор Баянхонгор Тусгай хэрэгцээний мод үржүүлгийн газрыг өргөжүүлэх
44 360,000 Орхон Баян-Өндөр Доройтсон ой Баян-Өндөр сумын Шар чулуутын аманд ойжуулалт хийх
45 120,000 Орхон Жаргалант Доройтсон ой Жаргалант сумын Хонгор морьтын амны ойн санд
46 81,750 Орхон Жаргалант Доройтсон ой Жаргалант сумын Согоотын ар
47 60,000 Орхон Жаргалант Доройтсон ой Жаргалант сумын Согоот ар
48 27,500 Орхон Баян-Өндөр Доройтсон ой Баян-Өндөр сумын Согоотын ар
49 100,000 Орхон Баян-Өндөр Доройтсон ой Баян-Өндөр уулын ПДУ орчим
50 150,000 Орхон Баян-Өндөр Доройтсон ой Баян-Өндөр сум, Баян-Өндөр, ПДУ ар
Нийт: 10/618