Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний хашаандаа тарьсан мод 1,857
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 3,319
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Шинэ иргэний төгөл 200
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 11,952
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Дархан Доройтсон ой ойжуулалт 13,281
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Шарын Гол Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 18,260
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Орхон Нийтийн хэрэгцээний Орчин тойрон, болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд 100
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Орхон Ойн зурвас ойн зурвас байгуулах 2,350
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Орхон Доройтсон ой ойжуулалт 3,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дархан-Уул Хонгор Нийтийн хэрэгцээний хашаандаа тарьсан мод 6,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565