Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
21 4,000 Өмнөговь Цогтцэций Тусгай хэрэгцээний Өмнөговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө
22 4,000 Өмнөговь Ноён Тусгай хэрэгцээний Өмнөговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө
23 5,000 Өмнөговь Даланзадгад Авто зам Төслийн нэр
24 30,000 Төв Авто зам Зуун мод төгөл
25 5,000 Төв Батсүмбэр Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Батсүмбэр сумын ЗДТГ
26 2,400 Баянхонгор Баянхонгор Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Эрдэнэмандал хайрханы ойжуулалт
27 1,350,000 Дундговь Заган ой Байгалийн ойн нөхөн сэргээлт, ойжуулалт
28 5,000 Архангай Нийтийн хэрэгцээний Аялал жуулчлалын холбоо, ойн мэргэжлийн байгууллагуудын авто зам дагуу ойн зурвас
29 150,000 Архангай Нийтийн хэрэгцээний Хавар намрын мод тарих өдөр
30 100,000 Архангай Доройтсон ой Ойн цэвэрлэсэн талбайг ойжуулах
Нийт: 10/616