Мод тарих

Цэвэрлэх

Төслийн жагсаалт

Тарих модны тоо Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Мод тарих
сонирхол илэрхийлэх
Ханган нийлүүлэгч
сонирхол илэрхийлэх
11 3,000 Сэлэнгэ Жавхлант Нийтийн хэрэгцээний цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
12 3,000 Сэлэнгэ Орхон Баян бүрд хамгаалалтын ойн зурвасны усалгааны асуудлыг шийдэх
13 3,000 Сэлэнгэ Сайхан Баян бүрд хамгаалалтын ойн зурвасны усалгааны асуудлыг шийдэх
14 1 Сэлэнгэ Орхон Булаг шанд, хөв цөөрөм хөв цөөрөм байгуулах
15 7,500 Өмнөговь Ноён БСУТА Өмнөговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө
16 7,500 Өмнөговь Сэврэй БСУТА Өмнөговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө
17 7,500 Өмнөговь Хүрмэн БСУТА Өмнөговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө
18 7,500 Өмнөговь Баяндалай БСУТА Өмнөговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө
19 4,000 Өмнөговь Хүрмэн Тусгай хэрэгцээний Өмнөговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө
20 4,000 Өмнөговь Гурвантэс Тусгай хэрэгцээний Өмнөговь аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө
Нийт: 10/618