Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Баянхонгор Заг Авто зам ойн зурвас байгуулах 2,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Баянбулаг Ойн зурвас ойн зурвас байгуулах 3,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Баянговь Ойн зурвас мод үржүүлгийн газар, ойн зурвас байгуулах 3,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Баян-Өндөр Ойн зурвас сухайн төгөл 5,100
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Жинст Ойн зурвас Заган шугуй 2,150
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Жинст Агро ойн аж ахуй байгуулах Ногоон ойн төгөл 2,100
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Баян-Овоо Хязгаарлагдмал хэрэгцээний Ногоон сум 26,200
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Баянцагаан Жимсний аж ахуй байгуулах ногоон Баянцагаан 10,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Баянхонгор Тусгай хэрэгцээний мод үржүүлгийн газрыг өргөжүүлэх 9,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Баянхонгор Богд Ойн зурвас ойн зурвас 4,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565