Төслийн жагсаалт


Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Үйл ажиллагаа Төсөл, арга хэмжээний нэр Тарих модны тоо Мод тарих сонирхол илэрхийлэх Ханган нийлүүлэгч сонирхол илэрхийлэх
Дорноговь Өргөн Төмөр зам Тавантолгой зүүнбаян төмөр замын трасс дагуу 1,614,633
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Заган ой Заган ойн ойжуулалт 4,585,600
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Агро ойн аж ахуй байгуулах Агро-ойн аж ахуй байгуулах 1,600,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Сайншанд Нийтийн хэрэгцээний "Говь парк" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 50,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Сайншанд Нийтийн хэрэгцээний "Хүүхдийн парк" 10,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дорноговь Сайншанд Нийтийн хэрэгцээний Бүх нийтээр мод марих үндэсний өдөр 800
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дундговь Заган ой Байгалийн ойн нөхөн сэргээлт, ойжуулалт 1,350,000
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дундговь Сайхан-Овоо Том гол Дундгодь аймаг, Сайхан-овоо сум, онги гол 1,232,252
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дундговь Сайхан-Овоо Том гол Дундгодь аймаг, Сайхан-овоо сум, онги гол 5,001,517
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Дундговь Сайхан-Овоо Том гол Дундгодь аймаг, Сайхан-овоо сум, онги гол 5,001,517
Хүсэлт илгээх
Хүсэлт илгээх
Нийт 10/565